. Argenta-informatie | KPP | Persoonlijke financiele planning

Informatie over Argenta en de Collectieve Garantie Regeling

De Groep Argenta

Argenta is een bankverzekeringsgroep en is actief in België, Nederland, Luxemburg. De kernbedrijvigheid bestaat uit het aanbieden van spaarrekeningen en het verstrekken van hypotheekleningen. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Belgiëlei 49-53 te 2018 Antwerpen, België. Argenta, de vijfde grootste financiële instelling en prijsbreker in België, werd in 1956 opgericht als financieringsmaatschappij, gespecialiseerd in persoonlijke leningen.

Argenta in Nederland

Argenta Spaarbank NV in Nederland richt zich met een internetspaarrekening tot in Nederland woonachtige natuurlijke personen boven 18 jaar. Zij werkt nauw samen met professionele adviseurs. Deze adviseurs doen nooit geldtransacties, wel verzorgen zij uw eerste productaanvraag waarna u alle bancaire transacties zelf regelt via internet. Daardoor combineert Argenta op unieke wijze de professionaliteit van de lokale adviseur met de voordelen van internet. Hij kent uw situatie en kan hierdoor op maat adviseren, dat wil zeggen deskundig en objectief. Internet verschaft u het gemak van bankieren 24 uur per dag, waar u ook bent.

De Collectieve Garantie Regeling en het sparen

Een bank is een bedrijf dat werkt met geld dat de rekeninghouders de bank hebben toevertrouwd. Om de belangen van de rekeninghouders te beschermen, staan de banken die in Nederland actief zijn onder streng toezicht. Het kan gebeuren dat een bank niet in staat is de bij haar ingelegde gelden terug te betalen.

Argenta Spaarbank is lid van het depositogarantiesysteem zoals het in België wordt uitgebouwd door het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten en het nieuwe Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen. Argenta betaalt op dezelfde wijze als de andere kredietinstellingen bijdragen aan deze fondsen en zijn spaarders genieten op dezelfde wijze als de spaarders van de andere kredietinstellingen bescherming voor hun spaardeposito's.

Meer details over de beschermingsregeling vindt u op www.protectionfund.be. Kort gezegd komt het erop neer dat de volgende verliezen gedekt worden:

deposito's die aangehouden worden op rekeningen (op zicht-, termijn- of spaarrekening) of onder de vorm van kasbons, gedematerialiseerd, op naam of in bewaring bij de emitterende instelling;

financiële instrumenten (dit zijn effecten zoals aandelen, obligaties, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, beveks, ...) die de cliënt aan zijn kredietinstellingen heeft toevertrouwd en niet meer kan recupereren na het faillissement van de betrokken kredietinstellingen;

De bescherming bedraagt maximaal 100.000 euro voor deposito’s en maximaal 20.000 euro als de cliënt een verlies lijdt als gevolg van de niet-teruggave van financiële instrumenten.

De Europese Unie verplicht de lidstaten een garantieregeling in het leven te roepen en geeft de minimumnormen waaraan die regelingen moeten voldoen. De Belgische regeling is net zoals de Nederlandse aangepast aan deze Europese richtlijnen en dekt dezelfde bedragen. Argenta valt onder deze Belgische garantieregeling.

Het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten

Wanneer een kredietinstelling of een beleggingsonderneming failliet gaat, worden hun klanten gedeeltelijk vergoed door een overheidsinstelling, het "Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten", dat in 1998 bij wet werd opgericht. Het fonds wordt gefinancierd door de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen. De financiële tegemoetkoming is beperkt tot 20.000 EUR voor het geld dat de klant op rekening heeft staan en tot eenzelfde bedrag voor zijn beleggingen in financiële instrumenten. De Nationale Bank staat in voor het dagelijkse administratieve bestuur van het Beschermingsfonds. De leiding ervan berust bij een bestuurscomité, waarin vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën, vertegenwoordigers van de kredietinstellingen en van de beleggingsondernemingen zitting hebben.