. Privacy beleid | KPP | Persoonlijke financiele planning

Privacy beleid

Uw Privacy bij KPP Persoonlijke Financiële Planning

Wij gaan er in onze samenwerking van uit, dat u het goed vindt dat wij uw gegevens aan die partijen verstrekken die wij (samen) hebben uitgezocht om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Als u het hier niet (meer) mee eens bent, dan horen wij dat graag van u, zodat wij hier verder rekening mee kunnen houden.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanwege verdergaande digitalisering van onze samenleving is er in Europa regelgeving gemaakt om uw persoonsgegevens beter te beschermen.

KPP ging hier vóór de nieuwe regelgeving al heel behoedzaam mee om en blijft dat uiteraard doen. Wij vragen veel persoonlijke gegevens omdat deze nodig zijn om uw financiële situatie volledig in kaart te kunnen brengen en om door te geven aan banken en verzekeraars en andere instellingen zoals onder andere makelaars en notarissen. Wij geven niet meer informatie door dan noodzakelijk om de gevraagde dienstverlening te kunnen verlenen.

Zodra u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt stemt u ermee in dat deze gegevens in onze database worden opgeslagen. Voorbeelden van gegevens die wij meestal vragen zijn:

 • Algemene persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Gegevens zoals nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling en beroep- of bedrijfsgegevens.
 • Kopieën van identiteitsbewijzen met burger service nummer (BSN)
 • Financiële gegevens zoals betalingsgegevens, inkomen, vermogen, financiële verplichtingen, bankrekeningnummers en beleggingsrekeningen.
 • Gegevens over uw huidige financiële producten zoals leningen, verzekeringen, pensioen en hypotheek.
 • Gegevens over uw huidige woning(en) of de aan te kopen woning.

Wat doen wij met deze gegevens?

Wij vragen u persoonlijke gegevens om direct of later onze advisering op te baseren.

 • Advisering en bemiddelen
  Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor het adviseren en bemiddelen bij al onze diensten. Het gaat hier bijvoorbeeld om hypotheken, beleggingen, belastingaangiftes, pensioenen en schadeverzekeringen. Deze informatie slaan wij op in onze database. Zonder uw persoonlijke gegevens kunnen we geen passend advies geven en niet bemiddelen bij één van genoemde of overige diensten.
 • Klantbeheer
  Wij willen u goed van dienst zijn en gebruiken uw persoonsgegevens om in de toekomst te weten waar we samen van start zijn gegaan.
 • Voor wettelijke verplichtingen
  Er zijn verschillende wettelijke verplichtingen waarvoor wij uw persoonsgegevens moeten bewaren. Bijvoorbeeld als wij bij het afsluiten van een product hebben bemiddeld. Dan hebben wij gedurende de looptijd van het product een zorgplicht die voortvloeit uit de Wet op het financiële toezicht (Wft).
 • Voor het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit
  We leggen persoonsgegevens ook vast voor het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit binnen de sector en om de belangen van onze klanten, KPP en overige financiële instellingen te beschermen tegen fraude. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het melden van ongebruikelijke transacties.

Verwerkt KPP ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over gezondheid of strafrechtelijk verleden. Om onze rol als bemiddelaar voor verzekeringen goed te kunnen vervullen verwerken wij soms bijzondere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een overlijdensrisicoverzekering, schadeverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Wat zijn de bewaar- en verwerkingstermijnen?

Uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Hierbij worden maximale wettelijke bewaartermijnen in acht genomen. Het gaat hierbij voornamelijk om oudere bescheiden.

Het financiële plan dat ten grondslag ligt aan de meeste adviezen, wordt echter vaak in het dossier bewaard.

In de omschakeling van onze papieren administratie naar de digitale omgeving zijn stukken gescand en opgeslagen waarvan niet altijd duidelijk is welke dit zijn, omdat deze samen met andere documenten in één bestand zijn opgeslagen.

Uw recht op inzage, aanpassing, overdracht, beperking en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook op elk moment de door u gegeven toestemming om uw gegevens te gebruiken intrekken.

Wij gaan hier zorgvuldig mee om, dus wij zullen ons er hierbij van vergewissen dat het verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is. Voor de volledigheid merken we op dat het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen niet geldt indien de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wat doen we aan beveiliging?

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan. Onze systemen zijn goed beveiligd en onze medewerkers en leveranciers zijn verplicht om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en deze geheim te houden. Als de wet ons dat verplicht, is deze geheimhouding niet van toepassing.

Verstrekking aan derden en verkrijging van derden

Wij maken bij de uitvoering van onze diensten gebruik van leveranciers. Ook zij kunnen bij de uitvoering van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens. We zorgen er altijd voor dat uw persoonsgegevens met de grootste zorg door derden worden behandeld, dat de gegevens alleen verwerkt worden voor het doel waarvoor we ze ontvangen hebben en dat eventuele gegevensoverdracht op een veilige manier plaatsvindt.

Waar worden uw gegevens verwerkt?

Het verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt over het algemeen binnen de Europese Unie. Indien gegevens daarbuiten worden verwerkt zijn er passende waarborgen voor het verwerken van persoonsgegevens. Deze voldoen aan de eisen van de AVG.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door KPP kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@kpp.nl. Als we er vervolgens toch niet samen uitkomen hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Het privacy statement van KPP kan veranderen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. We behouden ons het recht voor het privacy statement aan te passen. Het meeste actuele privacy statement vindt u op onze website.

Gewijzigd: mei 2018